Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Aparthotelu i jest integralną częścią umowy, do której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Aparthotelu.
 2. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie aparthotel-oswiecim.pl
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Aparthotelu Mamma Mia
 5. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Aparthotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.

Doba meldunkowa

 1. Pomieszczenie mieszkalne w Aparthotelu, zwane w dalszej części „apartamentem” wynajmowane jest na doby meldunkowe.
 2. Doba meldunkowa trwa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 11.00 dnia następnego.
 3. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 5. Aparthotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Przedłużenie pobytu może być dodatkowo płatne.

Rezerwacja i meldunek

 1. Zameldowanie w Aparthotelu Mamma Mia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości.
 3. Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 4. Aparthotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Aparthotelu lub Gości, albo szkodę na osobie
 5. Gości, pracowników Aparthotelu lub innych osób przebywających w Aparthotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Aparthotelu.
 6. Aparthotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty płatniczej w wysokości należności za cały pobyt.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Aparthotel nie zwraca opłaty za pobyt.
 8. W przypadku anulacji poniżej 14 dni przed terminem przyjazdu Gość ponosi całkowity koszt za pobyt w rezerwowanym terminie.
 9. Możliwość odwołania rezerwacji beż ponoszenia obciążeń przez Gościa powyżej 14 dni przed terminem przyjazdu
 10. Całkowity zakaz najmu pod imprezy w tym kawalerskie I panieńskie. Złamanie zakazu grozi karą w wysokości od 1000 do 2000 zł.

Odpowiedzialność Aparthotelu:

 1. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały umieszczone w sejfie znajdującym się w apartamencie.
 2. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 3. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu należącym do obiektu, czy poza terenem Aparthotelu.
 4. Aparthotel ma obowiązek zapewnić:
  – warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu.
  – wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

Odpowiedzialność Gości

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Aparthotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Aparthotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Gość powinien niezwłocznie zawiadomić Aparthotel tuż po zameldowaniu się w apartamencie o:
  – wystąpieniu szkody,
  – nieprawidłowo wykonanej usłudze sprzątania,
  – wszelkich ubytkach bądź zmianach, które według Gościa będą nieprawidłowością.
 5. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy Gościa lub z winy odwiedzających go osób Gość zobowiązany jest pokryć niezwłocznie na podstawie wyceny przedstawionej przez Aparthotel.
 6. Aparthotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 8. W Aparthotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 9. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Aparthotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Aparthotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 10. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Aparthotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Aparthotelu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Aparthotelu.
 11. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 12. Aparthotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Aparthotelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

Zwrot rzeczy pozostawionych:

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie będą odesłane na koszt odbiorcy ns adres wskazany przez Gościa.
 2. W przypadku braku takiej dyspozycji Aparthotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąca, po upływie którego przejdą one na własność Aparthotelu, który uprawniony jest do pozbycia się w/w. przedmiotów z obiektu.

Reklamacje:

 1. Gość ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową najmu świadczenia usług, wszelkie reklamacje Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu lub innej działającej w jego imieniu osobie na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu.
 4. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wynajmujący jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.
 5. Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, o czym informuje Najemcę w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.

Ważne informacje

 1. Obiekt nie dysponuje recepcją. Goście proszeni są o kontakt z właścicielem obiektu na co najmniej 1 dzień przed przyjazdem w celu ustalenia szczegółów zameldowania i odbioru kluczy.

Postanowienia dodatkowe:

 1. Aparthotel nie przyjmuje zwierząt.
 2. W Aparthotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i e-papierosów.
 3. Za złamanie powyższych zakazów gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 1000 PLN.
 4. W Aparthotelu Mamma Mia obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Aparthotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Aparthotelu.
 5. W apartamentach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 6. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług. Administratorem danych osobowych jest Aparthotel Mamma Mia z siedzibą w Grojcu ul. Marii Radziwiłł n 6A
  NIP 5512126327
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach, w ich wyposażeniu.
 8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Aparthotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Aparthotelu.

Aparthotel Mamma Mia będzie wdzięczny za Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który ma służyć zapewnieniu Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu.

Życzymy Miłego Pobytu
Aparthotel Mamma Mia